افتخار آفرینان موسسه هنرآموزش و سازمان بسیج دانش آموزی (سال 1402)