مجوزها و تفاهم نامه ها

مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد پسرانه
مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد پسرانه
مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد دخترانه
مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد دخترانه
تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری
اولین موسسه دارنده تفاهم نامه اموزش و شتابدهنده دانش اموزی از معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری
اولین موسسه دارنده تفاهم نامه اموزش و شتابدهنده دانش اموزی از معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری
اولین موسسه دارنده تفاهم نامه اموزش و شتابدهنده دانش اموزی از معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری
گواهی شرکت خلاق هنرآموزش
گواهی شرکت خلاق شرکت همیار نوآفرین رابین ( هنرآموزش )
گواهی شرکت خلاق هنرآموزش
گواهی شرکت خلاق شرکت همیار نوآفرین رابین ( هنرآموزش )
مجوز مرکز مشاوره و کسب کار
مجوز مرکز مشاوره و کسب کار و شتابدهنده دانش اموزی و باشگاه دانش اموزی

گواهی حسن انجام کار و تقدیر نامه ها

مجوز
مجوز